Чиста и зелена София
ЧИСТ ВЪЗДУХ

видео

Работим за подобряването на качеството на въздуха

Безплатно подменяме старите печки на 1/3 от домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища

Осигуряваме 2000 коминни филтъра за ФПЧ за социално слаби семейства

Изграждаме общинска система за измерване на качеството на въздуха до края на 2019 г.

Увеличаваме всяка година честотата на миене и метене на улиците

Въвеждаме 100% градски транспорт с най-високия екологичен стандарт до 2022 г.

Намаляваме депонираните отпадъци под 10%

Увеличаваме разделното събиране на отпадъци

Гарантираме екологична сигурност и независимост – оползотворяване на отпадъците и утайките за производство на енергия

Намаляването на нивата на фини прахови частици е задача, която можем да постигнем с общи усилия. Успяхме да приведем в норми основните контролирани замърсители на въздуха – въглероден оксид, серен диоксид, азотен оксид, озон. Основно през зимните месеци на годината нивата на фини прахови частици (ФПЧ) продължават да са проблем. Затова разработихме и изпълняваме програма с над 100 мерки във всички сфери, които емитират замърсяване на въздуха.

Ограничаване на отоплението на дърва и въглища

Подменяме безплатно старите печки на 1/3 от домакинствата в София, които се отопляват на дърва и въглища с по-екологични според възможностите и желанието на хората до 2024 г. Осигурихме 57 млн. лв. от програмите „Околна среда“ и „Лайф“ на Европейската комисия за 20 000 семейства.

Въвеждаме стандарти за въглищата и дървата за отопление, за продажба на качествени горива с ниско съдържание на пепел и сяра. По предложение на кмета на София законодателната промяна вече е факт.

Поставяме 2000 филтъра на комини на печки за отопление на твърдо гориво на социално слаби домакинства и такива, които не отговарят на критериите за подмяна на старите печки. Филтрите намаляват с над 80% ФПЧ. През 2018 и 2019 г. пилотно монтираме 185 филтъра в районите „Красна поляна“ и „Слатина“.

Въвеждаме забрана за отопление на въглища и дърва в общинските жилища, в които е осигурено по-екологично отопление.

Задължаваме всички търговски обекти, които използват печки на дърва и въглища, да монтират коминни филтри за намаляване на емисиите. Предимството на филтрите е, че се монтират бързо, имат ниски оперативни разходи и незабавен ефект.

Софийска система за измерване на качеството на въздуха ще заработи до края на 2019 г. Тя ще предоставя в реално време данните от 22 високотехнологични сензора на сайта на общината и чрез мобилното приложение. Работим за интеграция с данните от националната мониторингова система и за партньорство с частни системи за събиране на данни.

Увеличаваме машинното миене и метене на улиците, за да намалим запрашеността. От 2020 г. въвеждаме електрически и хибридни машини за метене. Снегопочистващите и сметоизвозващите машини от 2020 г. ще са с най-високия екологичен стандарт.

Подобряваме механизма за бързи действия при високи нива на ФПЧ – безплатно паркиране и зелен билет (1 лев на ден за целия градски транспорт) – още след първия ден на прогноза и реализирано замърсяване над 200 мг/куб.м. През 2017 г. с БАН разработихме модел за 48-часова прогноза на нивата на ФПЧ – с набирането на данни прогнозите стават все по-точни.

Подменяме старите котелни инсталации във всички общински сгради с екологични. До момента са подменени 14 стари инсталации. Изградихме и първите общински детски градини, които използват слънчева енергия за отопление.

Настояваме за инкриминиране на горенето на отпадъци – внесохме предложение до Народното събрание за законодателна промяна, тъй като административните наказания нямат възпиращ характер.

Правим системни съвместни проверки на Столичния инспекторат, полицията, Здравната инспекция и РИОСВ в райони със сигнали за горене на отпадъци или други непозволени материали, както и в автосервизи, сервизи за смяна на гуми, пунктове за вторични суровини, фирми за дограми и т.н.

Намаляване на замърсяването от транспорта

Обновяваме 100% от градския транспорт до 2022 г. С подмяната на старите градски автобуси до момента намалихме 2,5 пъти замърсяването на въздуха.

Спестяваме 90 хил. тона вредни емисии на година с пускането и на новите 12 км от третата линия на метрото през 2020 г.

Системни проверки на Столичния инспекторат на строителни обекти за спазване на мерките за чистота и безопасност.

Изискваме строителната техника, извършваща СМР в централната градска част, да е с екостандарт минимум ЕВРО 5 до 2025 г.

Автомобили, които нямат работеща система за пречистване на вредните газове, няма да получават първа регистрация от КАТ-София при внос. За целта купихме газоанализатори, които се използват при проверките.

Спираме от движение силно замърсяващи автомобили с установена неработеща система за очистване на вредните емисии. Създаваме механизъм за подаване на сигнали и проверка от КАТ.

Намаляване на отпадъците

Депонираме под 10% от битовите отпадъци до 2025 г.

Оползотворяваме 85% от отпадъците на София, като от тях произвеждаме електричество, компост и отделяме материалите за рециклиране. Произведохме над 10 600 MWh електроенергия и 38 000 тона компост от отпадъци.

От въвеждането в експлоатация на Интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на София в нея са преработени над 1,2 млн. тона битови отпадъци, 63 хил. тона зелени и 43 хил. тона хранителни отпадъци. С това спестихме 52 млн. лв. от такса за депониране и осигурихме 2,6 млн. лв. от продажба на рециклируеми материали.

Увеличаваме контрола върху търговските обекти при изхвърляне на биоотпадъци – храна от ресторанти, заведения за хранене и храна с изтекъл срок.

Увеличаваме дела на разделното събиране на отпадъци. Създаваме системи за разделно събиране на нови потоци – отпадъци от текстил, стари гуми, хранителни отпадъци и др.

Включваме нови квартали към пилотните проекти за разделно събиране. До момента участват 2300 домакинства от „Надежда“ „Овча купел“ и „Кремиковци“.

Изграждаме инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия и компост от горивото, което произвежда заводът за отпадъци (РДФ), и от утайките на станцията за пречистване на отпадните води на София в Кубратово.

Продължаваме рекултивацията на депата „Долни Богров“, „Суходол“ и „Враждебна“. На старите затворени депа засадихме 103 хил. нови дървета и те се превръщат в зелени площи.

Следваща тема
Чиста и зелена София
ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ