ПОДРЕДЕНА СОФИЯ

видео

Строг контрол на строителството и ремонтите на всеки етап

Безкомпромисни санкции при некачествено строителство на публични обекти

Законодателни промени за носене на професионална отговорност при некачествена работа от проектанти, надзорни и строителни фирми

Краен срок за завършване на всички реституционни процедури – най-късно в края на 2020 г.

Забрана за промяна на предназначението на имоти, отредени за образование

Лесно участие на гражданите в решенията за градската среда

Наредба за градската среда, която създава стандарти за изграждане на публични обекти

Електронна община – по-бърза и ефективна администрация, без протакане и заобикаляне на правилата, с повече електронни услуги за гражданите и бизнеса

Електронен обмен на документи между институциите – за бързина и удобство на гражданите и бизнеса

Отворени данни и поддържане на публични бази данни

Визионерска политика в градоустройството – промяна на Общия устройствен план, за да гарантираме развитие на града, развитие на транспортната инфраструктура, запазване на зелените площи, осигуряване на визуални коридори към Витоша и други знакови обекти за града

Повече контрол, санкции и нормативни промени

Законодателни промени, с които проектанти, надзорни и строителни фирми да носят и професионална отговорност при некачествена работа.

Създаваме работещ механизъм за допълнителни санкции при неспазване на стандартите за качество чрез застраховката “професионална отговорност” на проектанти, строители и надзор.

Зам.-кмет с ресор „Строителство“, който да отговаря за планиране и изграждане на всички публични обекти – експерт с доказан авторитет в областта.

За строг контрол на всеки етап от строителството и ремонтите създаваме специализирано звено за контрол. Задържаме гаранция за всеки нов обект за целия гаранционен срок. За защита на публичните средства и обществения интерес въведохме най-строгите договори с изпълнителите на публични обекти – санкции за всеки ден забавяне след изтичане на срока за изпълнение и санкции за некачествено изпълнение.

Задължителна приемна за граждани веднъж седмично при реализирането на всеки нов инфраструктурен обект.

Задължително предварително представяне на макети на новите инфраструктурни обекти и показване в градска среда на избраните материали.

Въвеждаме стандарти при изграждането на публични обекти, задължителни елементи на градския дизайн и обзавеждане, изисквания за фасадни решения, цветове, осветление, надписи, архитектурни елементи при строителството и ремонта на сгради.

Увеличаване на отстоянията при строеж на нови сгради в реализираните жилищни комплекси, за да защитим междублоковите пространства. През 2017 г. по инициатива на кмета и главния архитект на София бяха приети изменения, с които се въведоха ограничения във височината на сградите в различните зони и в такива, в които липсваха горни граници. Беше дадена възможност за защита на междублоковите пространства чрез изработване на подробни устройствени планове и изместване на застрояването по периферията на кварталите. Създадохме и законова забрана за промяна на влезлите в сила подробни устройствени планове на жилищните комплекси за срок от 5 години след приемането им, с оглед защитата на обществения интерес.

Облекчаване на процедурата за отчуждаване на частни терени, които попадат в обхвата на уличната регулация, за да осигурим по-бързото изграждане на улици и подземна инфраструктура в новите квартали.

Създаваме програма за изкупуване на частни терени, които са отредени за озеленяване.

Контролен механизъм за правото на общината на пръв купувач на терени, отредени за публична инфраструктура, за спиране на спекулата с имоти.

Забрана за промяна на предназначението на имоти, отредени за образование, за да гарантираме запазването на терени, предвидени за училища и детски градини.

Отмяна на възможността за фиктивно заобикаляне на изискванията за паркиране чрез въвеждане на най-високите параметри за задължителни паркоместа за всички сгради с жилищно строителство. Така гарантираме паркоместата в новите сгради. Премахване на понятието „ателие“, даващо възможност за изграждане на изцяло жилищни сгради в имоти, предназначени за обществено строителство.

Право на отказ за строителство на големи обекти, за които няма транспортна обезпеченост, с приемане на Наредба за транспортните анализи.

Забрана за изграждане на многофамилни жилищни сгради (блокове) на територии за малкоетажно застрояване с изгребни ями.

Задължителен последващ контрол на изпълнението на задълженията за паркоустройство и поддръжка на реализираното озеленяване на новите сгради и след въвеждането им в експлоатация.

Допълнителен регламент за компенсаторното озеленяване и ясни дефиниции за покривно и фасадно озеленяване, както и начина им на изчисляване в общия процент на озеленяване.

Краен срок за завършване на всички реституционни процедури – най-късно в края на 2020 г. Практиката сочи, че в последните години се извършват множество закононарушения за придобиване на собственост чрез фиктивни реституционни претенции.

Въвеждане на нулев коефициент на интензивност за сградите – недвижими културни ценности, за да гарантираме тяхното опазване в автентичния им вид.

Ефективна уредба за вписването на законна ипотека в полза на общината, с която да се обезпечават направени от общината реставрационни дейности на сгради паметници на културата при системен отказ за действия на техните собственици.

Право на кмета да оспорва актове за отнемане и изменение на статут на недвижими културни ценности.

Мерки срещу визуалното замърсяване на градската среда – незаконни реклами, драскане по фасади на сгради, стени и т.н.

По-бързо премахване на автомобили, излезли от употреба, паркирани на публични площи. Намаляваме предизвестието за премахване от собственика от 3 на 1 месец.

Премахване на незаконно изградени постройки.

Цялостен транспортен модел на града за оптимизиране на маршрутната мрежа и недопускане на влошаване на жизнената среда.

Стратегия за регулиране на градската логистика, която регламентира логистичните операции по време и вид на превозните средства, като стимулира екологични видове транспорт.

Приемане на Визия за развитие на София с хоризонт 2050 г., чиито цели да залегнат при изработване на промените в Общия устройствен план на София.

видео 2

Електронна община, публичност и връзка с гражданите

Електронна община – разширяваме броя на електронните услуги за гражданите и бизнеса. Организираме електронно подаване на документи за кандидатстване по програмите на Столична община.

Работим за персонална електронна идентификация, чрез която гражданите да използват услугите, които предоставя общината изцяло електронно.

Изграждане на приложение, чрез което бизнесът да комуникира онлайн с общинската администрация чрез уникален идентификационен номер.

Въвеждаме електронен обмен на документи между институциите с цел по-голяма бързина и удобство за гражданите и бизнеса.

От 01.11.2019 г. всички обществени поръчки ще се провеждат по електронен път чрез единна електронна платформа.

Продължаваме процеса на отваряне на данни. Първи в България стартирахме това и в момента се публикуват и поддържат 59 бази от данни.

Пряка връзка между сигналите на гражданите и планирането на ремонти и обратна връзка с гражданите за предстоящи ремонти. За тази цел създаваме мобилно приложение за сигнали и информация.

Отваряме мобилно приложение, което показва в реално време качеството на въздуха от 22 високотехнологични станции, предприетите мерки, съвети към гражданите и прогноза за следващите 2 дни.

Създаваме мобилно приложение, което показва в реално време местата, на които се мият улици/почиства сняг, както и машините, които работят. Имаме GPS система, която локализира в реално време местоположението на машините в центъра за управление.

Създаваме база данни с координатите на всяко ново засадено дърво покрай улиците, в парковете и междублоковите пространства. Правим и общ регистър на зелените площи и дърветата на територията на общината, който ще бъде достъпен публично.

Нов ред за обществени обсъждания – гражданите могат да участват на всеки етап от обсъждането – от заданието за проектите до тяхното приемане. Организираме и излъчване на живо на обществените обсъждания. Създадохме и платформа за регистрация на НПО, инициативните комитети и гражданските сдружения, които желаят да изпращат и получават информацията, свързана с устройственото планиране и обществените обсъждания.

Поставяме брайлови информационни табели и екрани с видеоинформация за хора с нарушено зрение или слух.

Разработваме мобилно приложение за туристи – дигитална карта на София.

Следваща тема
ОТГОВОРНА СОФИЯ