ОТГОВОРНА СОФИЯ

видео

Общинска детска поликлиника за денонощна първична, неотложна и специализирана извънболнична помощ

Достъп до модерно здравеопазване – осигуряване на съвременна апаратура за общинските болници и поликлиники

Отговорна социална политика за всяка възраст – подкрепа за деца и възрастни в неравностойно положение

Подкрепа на самотните възрастни хора в дома им – доставяме храна и домакински услуги

Специализиран превоз за трудноподвижни хора

Разширяваме общинската програма за инвитро с донорски яйцеклетки – благодарение на нея досега се родиха 9 бебета

Безплатни скринингови програми за превенция на социално значими заболявания

Изграждаме първата общинска детска поликлиника в район „Възраждане“

Тя ще предоставя денонощно неотложна, първична и специализирана извънболнична педиатрична помощ – прегледи при специалисти, изследвания, престой за амбулаторно лечение и специализиран транспорт за болнично лечение при нужда.

Закупуваме нова медицинска апаратура за общинските болници и поликлиники. За 10 години инвестирахме 23 млн. лв. в съвременна медицинска техника и основни ремонти на общинските лечебни заведения.

Дофинансираме общинските болници и поликлиники за дейности, които не се покриват от задължителното здравно осигуряване. Ежегодно инвестираме между 9 и 10 млн. Така гарантираме лечение на социално слаби граждани и стабилност на трудовите възнаграждения в общинските лечебни заведения.

Изграждаме общински хосписи и болници за продължително лечение и рехабилитация.

Въвеждаме програма за стипендии на медицински сестри, акушерки, лаборанти и др. за привличане на медицински персонал в общинските лечебни заведения.

Работим за програма за финансово подпомагане на семейства, които се нуждаят от инвитро процедура с донорски яйцеклетки. Този вид дейност не се покрива от Националната инвитро програма. До момента благодарение на нея са родени 9 бебета.

Продължаваме скрининговите програми на Столична община, чиято цел е превенция и ранна диагностика на социално значими заболявания. До момента провеждаме 4 скринингови изследвания за рак на гърдата, рак на простатата, белодробни болести и на щитовидната жлеза.

Отваряме нова детска кухня за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст в район „Младост“ и разкриваме допълнителни пунктове за предоставяне на храната. 5000 семейства използват услугите на комплексите за детско хранене, за да улесним родителите въвеждаме система за онлайн регистрация и заплащане.

Финансираме единствената в София банка за майчина кърма, на която направихме основен ремонт.

Двойно увеличение на социалните услуги за 10 г

Увеличихме двойно местата в центровете за социални услуги за деца и възрастни в неравностойно положение. Създадохме и поддържаме 86 социални услуги, с които осигуряваме 3738 места за деца и младежи без родители, с физически и психически проблеми, деца и младежи в риск, възрастни хора без дом, пострадали от насилие, с физически увреждания и психически проблеми и др.

Работим за 34 нови социални услуги за деца и младежи с 1312 места в следващите 4 г. – 9 дневни центъра за работа с деца с увреждания, 2 кризисни центъра за деца и жени, 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, 9 центъра за обществена подкрепа, 3 преходни жилища, 4 центъра за работа с деца на улицата, звено “Майка и бебе”.

Въвеждаме 15 нови социални услуги за възрастни с 404 места в следващите 4 г. – 6 центъра за социална рехабилитация и интеграция, 6 защитени жилища,
1 наблюдавано жилище, 1 приют и още един център за временно настаняване.

Разкриваме нови центрове за грижа за възрастните хора и възрастни хора с различни форми на деменция.

Продължаваме програмата „Асистенти за независим живот“, с която всяка година осигуряваме асистенти на 1100 деца и възрастни в неравностойно положение. Създадохме програмата през 2009 г. и оттогава увеличихме почти двойно бюджета ѝ – 9 млн. лв. за 2019 г.

Изграждаме 6 нови центъра за настаняване на деца и младежи, лишени от родителски грижи. До момента направихме 13 центъра за настаняване от семеен тип и 3 защитени жилища.

Разширяваме дейността на общинското предприятие „Социален патронаж“, което ще предоставя и нови услуги на възрастните хора в домовете им.

Развиваме услугата за специализиран превоз на хора в неравностойно положение, като разработваме и мобилно приложение за записване. За нея закупихме 13 нови специализирани автомобила.

Пускаме мобилно приложение за хората в неравностойно положение, които ползват социални услуги на територията на Столична община. Всеки ползвател на социални услуги ще получава информация на личния си мобилен номер.

Въвеждаме специализираната софтуерна система за всички услуги, които предоставяме на хора в неравностойно положение – за кандидатстване по програмата „Асистенти за независим живот“, издаване на карти за пътуване и паркиране, предоставяне на специализиран превоз на лица със затруднения в придвижването.

Издаваме наръчник с информация от полза за родители, роднини и близки на деца с увреждания.

Продължаваме програма „Социални иновации“, която финансира иновативни социални проекти.

Следваща тема
ИСТОРИЧЕСКА СОФИЯ